Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva medzi SZŰCS NETWORK HUNGARY Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes útca 17E., Cg. 15-09-073764) (ďalej len Poskytovateľ) a klientmi (ďalej len Zákazník). Poskytovateľ a Zákazníci ďalej len Strany.

 

Strany môžu mať dohodnuté aj iné podmienky. Pokiaľ však chýba iná dohoda platia pre Poskytovateľa aj pre Zákazníka tieto VOP, bez iných úprav.

 

Pokiaľ Strany sa dohodli na nejakej zmluve na konkrétnu objednávku, a v tej zmluve chýbajú niektoré ustanovenia, tak platia VOP. V prípade absencie nejakého ustanovenia vo VOP, aplikujú sa platné právne predpisy.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že VOP a ich prípadné zmeny zverejní na svojej webovej stránke. Zmeny vo VOP sa vzťahujú aj už aj na zmluvy uzavreté pred zmenou. Výnimkou je keď Strany s odkazom na zmenu vo VOP sa dohodnú zmene jestvujúcej zmluvy.

 

Pokiaľ Zákazník po do 15 dní od zverejnení zmeny VOP nepodá námietku, zmena vstúpi do platnosti. Pokiaľ však Zákazník do 15 dní podá námietku, výnimka zo zmeny VOP musí byť definovaná zmenou v zmluve.

 

II Cenová ponuka

 

Poskytovateľ v súlade požiadavky Zákazníka vytvorí cenovú ponuku, ktorej platnosť je 30 dní, ak je doba platnosti iná Poskytovateľ na to zvlášť upozorňuje. Cenovú ponuku Poskytovateľ dáva výhradne v písomnej forme. Ponuka v elektronickej forme (ktorá sa považuje za ekvivalenta písomnej formy) je platná aj bez podpisu. Poskytovateľ v cenovej ponuke upozorňuje Zákazníka, že pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, potom platia VOP ktorá je dostupná na jeho webovej stránke. Poskytovateľ musí zvlášť upozorniť Zákazníka, že vytvorením objednávky VOP prečítal a s nimi súhlasí.

 

 

III Objednávka

 

Ohľadom cenovej ponuky a objednávky pre Strany je potrebná písomná dohoda. Poskytovateľ akúkoľvek zmenu zo strany Zákazníka, môže akceptovať len v písomnej forme. Písomnou formu sa rozumie e-mailová správa, telegram, list príp. žiadosť doručená prostredníctvom kuriéra. Podmienkou platnosti zmeny je aj to, aby písomná žiadosť Zákazníka, bola tiež písomne potvrdená od Poskytovateľa, a taktiež o zmenených zmluvných podmienkach (dodacia lehota, cena, atď.) Strany sa musia dohodnúť.

 

Zmluva nevznikne v prípade, ak objednávka v hocktorom bode nie je v súlade s cenovou ponukou.

 

Ak Zákazník akceptuje cenovú ponuku a podá objednávku, je povinný spresniť špecifikácie tlače (materiál, rozmer, množstvo, tlač, sadzba), jednotkovú cenu, dodaciu lehotu a spôsob dodania, podmienky poskytnutia materiálov a technické číslo uvedené v cenovej ponuke. Ku spracovaniu väzby je potrebné zabezpečiť špeciálne vzory a klišé. Pri tlači variabilných údajov, je potrebné okrem logiky údajov uviesť aj vzor o presnom mieste týchto údajov. Pokiaľ ide o prvú objednávku (a tiež v prípade ak v niektorých údajoch Zákazníka sa nastali zmeny), je potrebné uviesť: fakturačnú adresu, kontaktnú osobu, jeho e-mailový a telefónny kontakt, číslo bankového účtu a DIČ.

 

 

IV. Plnenie

 

Zákazník považuje objednávku splnenú v prípade, ak Poskytovateľ mu dodá počet objednaných kusov (±2 %). Poskytovateľ za účelom uľahčenia preberania vytvorí balíčky jednotného množstva. Zákazník počas preberania je povinný skontrolovať počet balíčkov a na nich uvedený počet kusov. Nezhody v množstve je povinný hlásiť počas preberania. Zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru svojim podpisom.

 

Kvalita zhotoveného výrobku sa považuje za prijateľnú, ak pri náhodnej kontrole sa nezistí chybný počet prevyšujúci 3 %. Pokiaľ Zákazník neposkytne konkrétny vzor, Poskytovateľ nastaví množstvo použitého farbiaceho materiálu na optimálnu hodnotu. Ak Zákazník nežiada skúšobný výtlačok, počas ktorého ona, alebo ním poverená osoba skontroluje kvalitu tlače, tak uzná za vhodnú nastavenie v predchádzajúcej vete. Strany považujú za prijatie kvality ak Zákazník (alebo jeho zástupca) je prítomný a schváli kvalitu tlače, pred spustením tlače.

 

Poskytovateľ pre Zákazníka zabezpečí 5-10 kusov kariet (ktoré sú zahrnuté v jednotkovej cene) za účelom overenia kvality a schválenia sériovej výroby. Výsledky skúšobnej tlače je možné nahliadnuť v sídle Poskytovateľa, prípadne je možné doručiť na náklady Zákazníka, na adresu určenú Zákazníkom.

 

Zákazník je povinný podpísať výsledok skúšobného výtlačku, prípadne písomne potvrdiť, že sériovú výrobu schvaľuje podľa vzoru. Zákazník opraví chyby zistené na vzorke zo skúšobného výtlačku, alebo po dohode s Poskytovateľom si ich dá opraviť za úhradu. Pokiaľ Zákazník odstúpi od zmluvy na základe skúšobné výtlačku, alebo potrebuje skúšobnú tlač zopakovať, je povinný uhradiť náklady na skúšobnú tlač. Cena digitálnej skúšobnej tlače je 30 EUR+DPH za kus, v prípade ofsetovej tlače je 100-180 EUR za kus. Ak Zákazník neskontroluje skúšobný výtlačok, tak Poskytovateľ neručí za kvalitu výrobku, hlavne za kvalitu farieb, a následné reklamácie sa neakceptujú.

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na splnenie objednávky využiť služby subdodávateľa.

 

Ak v zmluve bolo dojednané, tak Poakytovateľ umožňuje Zákazníkovi ako vo svojom sídle, tak aj v sídle subdodávateľa skontrolovať proces počas výroby.

 

Poskytovateľ informuje Zákazníka, že pokiaľ sa inak nedohodli, prevzatú databázu variabilných údajov zlikviduje po 30. dní od dátumu plnenia. Poskytovateľ ďalej informuje Zákazníka, že pokiaľ sa inak nedohodli, všetky elektronické dokumenty sa zlikvidujú po 90. dní po ukončení prác. Zadaním objednávky Zákazník túto informáciu akceptuje.

 

Poskytovateľ neskontroluje obsah digitálnych dokumentov, a tým pádom za nich nenesie zodpovednosť. Poskytovateľ neručí za správnosť údajov na výtlačku, zodpovednosť za nich za vo všetkých prípadoch nesie Zákazník. Za škodu ktorú Zákazník spôsobí inej osobe, Poskytovateľ nezodpovedá.

 

Počas predtlačovej prípravy, ak Zákazník nedodal materiál vhodný priamo do tlače (ak predložený digitálny dokument musel byť obsahovo, alebo technologicky zmenený), Poskytovateľ pošle vzor vo vytlačenej alebo elektronickej podobe Zákazníkovi na kontrolu a schválenie. Zákazník si uvedomuje, že za chyby nepovšimnuté počas korektúry Poskytovateľ nezodpovedá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Odovzdanie predlohy

Poskytovateľ upozorňuje Zákazníka, že formát súboru predlohy môže byť len CMYK Composite PDF alebo Composite PostScript. Obrázky musia mať formát CMYK, v rozlíšení 300 DPI, bez jpg kompresie. Typy písma v súboroch musia byť vložené, alebo premenené na krivky. Ak odovzdané predlohy sú v inom formáte, Poskytovateľ účtuje poplatok, za predtlačovú prípravu. Rozmer kariet: 93.60 x 61.98 mm (v každom smere okraj o 4-4 mm) 300 dpi / CMYK 8 bit , FOGRA 39

Poskytovateľ upozorňuje Zákazníka, že v predlohe musia byť len farby ktoré skutočne pôjdu do tlače. V prípade použitia priamych farieb, výlučne zodpovedajúce prvky (objekty, fonty, obrázky) je potrebné uviesť v priamych farbách (ktoré aj v objednávke figurujú ako priame farby). Nepotrebné priame farby treba previesť do CMYK-formátu. V prípade použitia UV-laku, efektlaku a stancformy, tieto vrstvy musia byť uvedené ako priame farby (zláštny popis farieb).

Poskytovateľ po korektúre vykonané Zákazníkom už neručí za obsahové a gramatické chyby.

V prípade variabilných údajov, okrem prepísaných predlôh treba poslať aj finálnu verziu databázy variabilných údajov, ako aj jeho logický popis, prípadne aj potrebné transformácie. V takomto prípade požadujeme aj vzor navrhnutý Zákazníkom (aj vtedy keď návrh robí naša spoločnosť), v ktorom treba uviesť každý variabilný údaj, a ktorý údaj ktorá časť tabuľky obsahuje, potom formát údajov (napr. desatinné čísla). Pri každom variabilnom dátovom poli treba určiť zalamovanie, alebo skosenie nadmerných textov, a tiež správu chýbajúcich dát (prázdny riadok)

Pri objednaní tlače s variabilnými dátami, každú zmenu v databáze tých dát treba schvaľovať Zákazníkom v transformovanej databáze.

Pri objednaní tlače s variabilnými dátami, je potrebné triedenie treba uviesť už počas žiadania cenovej ponuky (napr. poštou do Bratislavy, kuriérom do Košíc). Zákazník môže zvoliť triedenie podľa rôznych parametrov.

Pri objednaní tlače s variabilnými dátami, pred vygenerovaním finálneho exportu databázy, je potrebné schváliť jeden vzorový súbor s malým počtom údajov.

Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté chyby.

 

 

 

VI. Termín plnenia

Strany počas vydaní cenovej ponuky, a po následnom skonzultovaní, zjednajú dodaciu lehotu, čo Zákazník vo fixuje vo svojej objednávke. Dodacia lehota sa začne plynúť doručením objednávky, za podmienku, že Zákazník dodal všetky dokumenty (predlohy a databázy), vo správnom formáte požiadaným Poskytovateľom. Plynutie dodacej lehoty sa zastavuje na čas potrebný pre korektúru po odoslaní vzorových výtlačkov Zákazníkovi, a znovu začne plynúť po písomnom potvrdení Zákazníka. Prípadná náhrada škody nemôže prevyšovať sumu cenovej ponuky, alebo faktúry, a Zákazník nemôže požiadať o ďalšie odškodnenie.

VII. Platba

Poskytovateľ na zhotovené tlačiarenské výrobky vystavuje faktúru. Faktúra môže odchýliť od objednávky len vtedy ak v technickom obsahu sa nastala zmena, a tá bola korektne, písomne zdokumentovaná.

Zákazník je povinný ku dňu splatnosti, faktúru vyrovnať. V prípade omeškania platby Poskytovateľ má nárok na účtovanie úroku z omeškania, ktorej výška je dvojnásobok základnej úrokovej sadzba určené Národnou Bankou. Platba zvyčajne prebieha počas prevzatia tovaru. Iný termín splatnosti môžu Strany dohodnúť písomne. Všetky výrobky ostanú majetkom Poskytovateľa, do zaplatenia faktúry – vrátane úrokov z omeškania, DPH a ostatných vzniknutých poplatkov.

Poskytovateľ vyhradzuje právo vyžiadať si od Zákazníka preddavok, alebo menšiu zálohovú platbu. Takýto nárok oznámi Zákazníkovi pri poskytnutí cenovej ponuky, ale najneskôr pred potvrdením objednávky.

VIII. Reklamácia

Podmienkou uplatnenia reklamácie, je jej písomné podanie so všetkými potrebnými údajmi, do 5 dní od prevzatia výrobkov, prípadne do jedného mesiaca od doručenia. Ak je reklamácia oprávnená, Poskytovateľ podľa vlastného rozhodnutia môže vadný výrobok opraviť, alebo vymeniť. Pokiaľ Poskytovateľ nemôže vymeniť ani opraviť, je povinný predajnú cenu vrátiť Zákazníkovi. Vrátenie ceny je možné až po vrátení všetkých kusov výrobkov Poskytovateľovi.

Tovar je možné vrátiť výlučne až po písomnom súhlase Poskytovateľa. Takýto súhlas však neznamená uznanie zodpovednosti. Reklamácie neoprávňuje zákazníka na pozastavenie platby, ani na zrušenie celej objednávky, a tiež ani k u stornovaniu ďalšej objednávky a dodručenia.

IX. Iné ustanovenia

Z tlačovej práce Zákazník má vlastnícke právo na finálnych výtlačkov. Zdrojový materiál zhotovený Poskytovateľom, ako duševný majetok, vždy zostane vo vlastníctve Poskytovateľa. V prípade použitia duševného majetku (kreatívne grafiky, inzeráty) Poskytovateľa, prináleží Poskytovateľovi prináleží poplatok vyplývajúci z autorských práv. Výška poplatku je predmetom zvláštnej dohody. Zákazník prehlasuje že bol oboznámený s predpismi ohľadom autorských práv, recyklačných poplatkov a poplatkov do fondu kultúry. Zákazník tiež prehlasuje, že bol oboznámený s poplatkami vyplývajúce z predpisov a v prípade vzniku povinnosti úhrady ich aj uhradí. Poskytovateľ nepreveruje splnenie vyššie uvedených povinnosti Zákazníka, za to je zodpovedný Zákazník.

Zhotovené a ne Zákazníkom neprevzaté výrobky skladujeme do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty Poskytovateľ účtuje poplatok 15 EUR + DPH za deň. Poskytovateľ neprevzaté výrobky zlikviduje do 15 dní po právoplatnom skončení právnych procesov.

Tieto VOP platia od 1. 9. 2016 a vzťahujú sa na všetky zmluvy uzavreté od tohto dňa medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Poskytovateľ k cenovej ponuke priloží aj odkaz na VOP, a k zmluve priloží aj samotné VOP. Na webovej stránke Poskytovateľa sú VOP vždy k dispozícii.